#Lifestyle
štatúti
Foto: pinterest

Štatút súťaže a podmienky spracovania osobných údajov účastníkov IG

3.5. 11:27 Zapojili ste sa do našej súťaže? Prečítajte si podmienky spracovania údajov.

Súťaž o lak na nechty zančky Essie a sérum na vlasy značky Yves Rocher začína v stredu 3. mája a končí 10. mája 2023. Zapojiť sa dá na Instagrame magazínu EVA splnením podmienok. Jeden výherca bude vyžrebovaný v komentároch a požiadaných o zaslanie svojej adresy a telefónneho čísla. Výhra bude doručená do 60 dní.

Štatút súťaže
Súťaže sa môžu zúčastniť len fyzické osoby, ktoré dovŕšili 18. rok veku a sú plne spôsobilé na právne úkony. Spracovanie osobných údajov súťažiacich sa riadi pravidlami ochrany osobných údajov (GDPR) usporiadateľa súťaže spoločnosti News and Media Holding, a.s., ktoré sú sprístupnené na webstránke https://www.newsandmedia.sk/gdpr/.

Výherca
nemá právny nárok na výmenu výhry alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo akejkoľvek inej kompenzácie. Ak výherca do troch dní od prvého kontaktovania neprejaví súhlas s nadobudnutím výhry, vzdá sa výhry, odoprie súhlas, resp. nesplní inú podmienku podľa týchto pravidiel, výhru získava náhradník. Náhradník je vyžrebovaný ihneď po tom, čo usporiadateľ súťaže zistil, že výherca neprejavil súhlas s nadobudnutím výhry, vzdal sa výhry, odoprel súhlas, resp. nesplnil inú podmienku podľa týchto pravidiel.

Súťažiaci účasťou v súťaži vyjadruje svoj súhlas s pravidlami súťaže a zaväzuje sa ich plne dodržiavať.
Spracúvanie osobných údajov bude prebiehať nasledovných právnych základoch:
a) Účasť v súťaži, žrebovanie a vyhlásenie výhercu - právnym základom spracúvania osobných údajov je akceptácia podmienok súťaže – zmluva v ktorej dotknutá osoby vystupuje ako jedna zo zmluvných strán.
b) Zverejnenie výhercu - právnym základom spracúvania osobných údajov je súhlas výhercu
c) Uchovanie pre účely plnenie povinností podľa osobitných predpisov - právnym základom spracúvania osobných údajov je plnenie povinností podľa predpisov finančného práva – platí len v prípade ak sa na plnenie viaže daňová povinnosť
2. Rozsah spracúvaných údajov.
a) Účasť v súťaži, žrebovanie a vyhlásenie výhercu – meno, priezvisko, elektronická adresa, telefonický kontakt,
b) Zverejnenie výhercu - účastník súťaže berie na vedomie, že v prípade jeho výhry budú jeho osobné údaje zverejnené v rozsahu 1 rok podobizeň, výhra, dátum prevzatia výhry podľa osobitného súhlasu.
c) Uchovanie pre účely plnenie povinností podľa osobitných predpisov – meno, priezvisko, adresa, kontakt, dátum odovzdanej výhry na ktoré sa viaže daňové plnenie
3. Zverejnenie o výhercovi bude realizované po dobu 12 mesiacov. Dotknutá osoby má právo späť-vziať súhlas na zverejnenie jej osobných údajov ak ho raz udelila. Toto zverejnenie sa viaže na osobitný súhlas.
4. Neprevzatie výhry sa automaticky považuje za odvolanie udeleného súhlasu podľa predchádzajúcej vety. Viac informácii nájdete v informačnej povinnosti na https://www.newsandmedia.sk/gdpr