Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK

PRAVIDLÁ PROPAGAČNEJ SÚŤAŽE „Eva vôňa roka 2018“ s magazínom EVA

Tento dokument upravuje pravidlá propagačnej súťaže „EVA VÔŇA ROKA 2018“ zastrešovanej life-stylovým magazínom EVA. Pravidlá uvedené v tomto dokumente sú jediné a sú rovnako záväzné pre všetkých súťažiacich.

 

1. Názov súťaže: „EVA VÔŇA ROKA 2018“

 

2. Organizátor súťaže:

Spoločnosť Život Publishing, a. s., so sídlom Prievozská 14, 821 09 Bratislava, IČO: 51249723, DIČ DPH: 2120656428 , zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., v odd. Sa, vložka č. 6691/B (ďalej len „organizátor“).

Organizátor je vydavateľom tlačových titulov Nový Čas pre ženy, Nový Čas Bývanie, Život, EVA, Madam EVA, GEO, AUTO BILD a prevádzkovateľom internetových portálov akými sú www.eva.sk, www.casprezeny.sk a www.zivot.sk.

 

3. Začiatok súťaže a miesto konania súťaže:

Začiatok súťaže: 6. júla 2018. Koniec súťaže: 21. novembra 2018.

Miestom konania súťaže je územie Slovenskej republiky.

 

4.Médiá určené pre komunikáciu súťaže

Magazín EVA a webstránka www.evavonaroka.sk

 

5. Základný princíp súťaže:

Propagačná súťaž mesačníka EVA je súčasťou 17. ročníka projektu „EVA VÔŇA ROKA“, v ktorej súťažiaci a odborná porota hodnotia kozmetické produkty, novinky roku 2018 z kategórie parfumov a toaletných vôd.

Súčasťou súťaže kozmetických produktov je súťaž o vecné výhry, ktorá bude prebiehať prostredníctvom mesačníka EVA celkom päť (5) mesiacov v jednotlivých vydaniach mesačníka od čísla 8/2018 až do čísla 12/2018. Víťazné vône budú uverejnené vo vydaní EVA č. 1/2019.

Do súťaže je možné sa zapojiť prostredníctvom odoslania súťažnej SMS alebo formou on-line hlasovania na webovej stránke www.evavonaroka. sk  

Princíp súťaže spočíva v hlasovaní o vôňu roka 2018, z výberu noviniek dámskych a pánskych vôní uvedených do predaja  v r. 2018, prostredníctvom ktorého môžu účastníci súťaže vyhrať vecné výhry.

Do hlasovania sa možno zapojiť odoslaním on-line hlasu pre vybrané produkty uverejnené na  www.evavonaroka. sk  prostredníctvom vyplneného formulára na  stránke www.evavonaroka. sk   alebo odoslaním súťažnej SMS v tvare EVAVONA (medzera) X (medzera) Y (medzera) KONTAKTNE UDAJE na štvorčíslie 6664. Súťažiaci na miestach označených X a Y uvedie písmená, ktorými bude označená každá dámska vôňa a pánska vôňa (nominovaná v príslušnom mesiaci), podľa toho, za ktorú vôňu chce súťažiaci hlasovať.

Súťažné písmenkové kódy k jednotlivým vôňam budú uverejnené v printovom mesačníku EVA od čísla 8/2018 až do čísla 12/2018. V on-line hlasovacom formulári je potrebné vyplniť prihlasovacie údaje súťažiaceho, udeliť organizátorovi súhlas so spracovaním osobných údajov na účely spojené so súťažou a odhlasovať odkliknutím vždy jednu zvolenú dámsku a jednu zvolenú pánsku vôňu. Odoslaním hlasu prostredníctvom on-line formulára na stránke www.evavonaroka.sk alebo SMS v správnom tvare na určené číslo sa hlasujúci stáva účastníkom súťaže a zaraďuje sa do žrebovania o vecné výhry v príslušnom súťažnom mesiaci. V internetovom hlasovaní môže súťažiaci následne prostredníctvom on-line formulára hlasovať každú hodinu.

Hlasovanie prostredníctvom súťažných SMS nie je obmedzené. Každý súťažiaci môže odoslať ľubovoľný počet SMS, avšak každá SMS súťaží vždy len v rámci súťažného obdobia, v ktorom bola organizátorovi doručená.

 

6. Podmienky účasti v súťaži:

Súťaže sa môže zúčastniť každá plnoletá fyzická osoba, ktorá najneskôr v deň začatia súťaže dovŕšila osemnásty (18.) rok veku. Zapojiť sa do súťaže  môžu aj osoby mladšie ako osemnásť (18) rokov, ktoré však pri právnych úkonoch vyplývajúcich z účasti na súťaži (napr. prevzatie výhry, vzdanie sa výhry, súhlas so spracovaním osobných údajov atď.) musia byť zastúpené svojím zákonným zástupcom (rodičom, pestúnom, osvojiteľom a pod.).

Zapojením sa do súťaže zároveň súťažiaci potvrdzuje, že sa podrobne oboznámil s týmito pravidlami súťaže a akceptuje podmienky v nich uvedené.

 

7. Podmienky pre SMS hlasovanie:

Z hľadiska splnenia podmienok súťaže, za platný hlas sa považuje SMS správa odoslaná na určené telefónne číslo v nasledovnom tvare:

EVAVONA (medzera) X (medzera) Y (medzera) Meno, Priezvisko, Korešpondenčná adresa

X = kód dámskej vône

Y = kód pánskej vône

Príklad správne zadanej SMS správy: EVAVONA A F Lenka Voňavá, Kvetná 5, Bratislava 05801

Správne zadaný text je potrebné odoslať formou SMS na štvorčíslie 6664.

Cena SMS je max. 0,50 EUR vrátane DPH. Služba je dostupná pre klientov sietí T-Mobile, Orange a Telefónica O2 a technicky ju zabezpečuje spoločnosť A SMS, s.r.o., Šulekova 70, 811 03 Bratislava, IČO 35 830 387.

 

8. Výherca:

Výhercami sa stanú hlasujúci vyžrebovaní spomedzi všetkých súťažiacich, ktorí v jednotlivých dňoch

súťažného obdobia hlasovali prostredníctvom formulára na stránke www.evavonaroka.sk alebo odoslali SMS v správnom tvare na určené telefónne číslo. Žrebovanie sa uskutoční spôsobom náhodného výberu zo všetkých platných hlasov doručených v on-line hlasovaní a formou SMS v príslušnom súťažnom období.

Organizátor v súťaži vyžrebuje celkom 350 (slovom: tristopäťdesiat) výhercov v piatich súťažných obdobiach (súťažných mesiacoch). V každom súťažnom období  bude vyžrebovaných 70 (slovom: sedemdesiat) výhercov mesačných výhier.

SMS hlasujúci zaslaním súťažnej SMS hrajú o 3 x 100 € poukážka (slovom: tri krát sto eurovú poukážku) od FAnn parfumerie a 3 x 100 € (slovom: tri krát sto euro poukážku) od parfumérií Marionnaud. Žrebuje sa po každom súťažnom kole.

 

9. Súťažné obdobie a výhry:

Súťažné obdobie – súťažný mesiac pre získanie mesačných výhier je nasledovné:

Súťažný mesiac         Dátum od            Dátum do             Dátum žrebovania

1                              6. 7. 2018           31. 7. 2018             1. 8. 2018

2                              6. 8. 2018           31. 8. 2018             3. 9. 2018

3                              6. 9. 2018           30. 9. 2018             1. 10. 2018

4                              8. 10. 2018         31. 10.2018            2. 11. 2018

5                              6. 11.2018          21. 11.2018            22. 11. 2018

 

Jeden (1) súťažný mesiac trvá od 0:00 hod. uvedeného dátumu do 23:59 hod. posledného dňa uvedeného dátumu v príslušnom mesiaci.

Žrebovanie výhercov mesačných výhier organizátor uskutoční vždy do 16:00 hod. v pracovný deň bezprostredne nasledujúci po ukončení súťažného obdobia v danom mesiaci, v termínoch: 3. 8., 3. 9., 2. 10., 2. 11. a 1. 12. 2018.

Výhrami v súťaži sú kozmetické produkty - parfumy, ktoré boli prihlásené do súťaže EVA VÔŇA ROKA 2018. Výherca získa 1x spotrebiteľské balenie parfumu niektorej z vôní súťažiacich o titul „Vôňa roka“ v príslušnom mesiaci. Spolu sa súťaží o 70 (slovom sedemdesiat) parfumov každý mesiac. SMS hlasujúci zaslaním súťažnej SMS taktiež hrajú o 3 x 100 € poukážku (slovom: tri krát sto eurovú poukážku) od FAnn parfumerie a 3 x 100 € (slovom: tri krát sto eurovú poukážku) od parfumérií Marionnaud.

 

10. Informovanie účastníkov súťaže o získaní výhry a odovzdávanie výhier:

Žrebovanie sa uskutoční v termínoch uvedených v bode číslo 9. v sídle organizátora súťaže. Oboznámenie účastníkov súťaže o výsledkoch žrebovania prebehne uverejnením výhercov na stránke „www.evavonaroka.sk“ po dobu trvania súťaže.

Organizátor zabezpečí odovzdanie výhier výhercom do dvoch (2) mesiacov od uskutočnenia žrebovania. Výhry budú výhercom odosielané vo forme poistenej poštovej zásielky. Ak sa nepodarí na základe známych údajov kontaktovať výhercu, doručiť výhercovi výhru, resp. ak si výherca osobne neprevezme výhru v sídle organizátora, nárok výhercu na prevzatie výhry zaniká uplynutím dvoch mesiacov od vyžrebovania výhercov. V zmysle ustanovenia § 845 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, výhry z tejto súťaže nie je možné vymáhať súdnou cestou a pravidlá ich uplatňovania určuje organizátor.

Výherca má právo výhru písomne odmietnuť v lehote 15 (slovom pätnásť) kalendárnych dní odo dňa uverejnenia informácie o výhre v súťaži v mesačníku EVA, na adrese: Život Publishing, a. s., Prievozská 14, 821 09 Bratislava. Pre potreby určenia začiatku plynutia 15 dňovej lehoty na zaslanie vyjadrenia výhercu podľa tohto bodu sa považuje deň nasledujúci po dni odo dňa uverejnenia informácie o výhre v súťaži v mesačníku EVA. Odmietnutím výhry nárok výhercu na výhru zaniká a organizátor je oprávnený ponúknuť výhru náhradnému výhercovi podľa poradia, v akom boli náhradní výhercovia vyžrebovaní.

 

11. Preberanie výhier za výhercu:

Namiesto výhercu môže prevziať výhru iná osoba len v prípade, ak sa výhercom stane osoba, ktorá nedovŕšila osemnásty (18.) rok veku. V takomto prípade môže výhru prevziať výhradne zákonný zástupca výhercu.

 

12. Odovzdanie výhry náhradnému výhercovi:

Organizátor po každom vyžrebovaní výhercov mesačných výhier rovnako náhodným výberom  vyžrebuje pätnásť (15) náhradníkov ako výhercov v druhom rade. Ak vyžrebovaný výherca odmietne výhru alebo stratí na výhru nárok z iných dôvodov, vzniká nárok na výhru náhradným výhercom v poradí, v akom boli vyžrebovaní.

 

13. Vylúčenie zamestnancov organizátora z účasti na súťaži:

Z účasti na súťaži sú vylúčení zamestnanci spoločnosti Život Publishing, a. s., Prievozská 14, 821 09 Bratislava a ich blízke osoby podľa § 116 Občianskeho zákonníka.

 

14. Súhlas so spracovaním osobných údajov a s uverejnením prejavov osobnej povahy:

Súťažiaci, ktorý sa zapojí do súťaže odoslaním SMS, týmto úkonom zároveň prejavuje svoj súhlas s použitím svojho telefónneho čísla, ktoré v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov  môže byť osobným údajom, na účely relizácie tejto propagačnej súťaže, žrebovania a kontaktovania výhercov súťaže, a v súvislosti s oznámením výhry v súťaži. Organizátor súťaže bude zároveň od výhercov súťaže  požadovať súhlas s použitím ich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a adresa na doručenie, na účely zverejnenia výhercov a doručenia výhry zo súťaže.

Organizátor súťaže ako prevádzkovateľ bude spracúvať údaj o telefónnom čísle prostredníctvom svojho subdodávateľa, spoločnosti A SMS, s.r.o., so sídlom Šulekova 70, 811 03 Bratislava, IČO 35 830 387,  a osobitne údaje o mene, priezvisku a kontaktnej adrese účastníka súťaže výlučne na účely uvedené vyššie v súlade so zákonom č. 18/2018 a o zmene a doplnení niekt. zákonov v znení nesk. predpisov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, „Nariadenie GDPR“ ( ďalej len “príslušné právnepredpisy) a v súlade so Zásadami ochrany osobných údajov spoločnosti Život Publishing, a.s.

Organizátor súťaže má právo spracovávať poskytnuté údaje po dobu nevyhnutnú pre plnenie príslušného účelu spracovania osobných údajov a povinného archivovania v zmysle príslušných právnych predpisov bez toho, aby boli dotknuté povinnosti prevádzkovateľa vyplývajúce z osobitých právnych predpisov. Udelenie súhlasu so spracovaním osobných údajov dobrovoľné a dotknutá osoba má právo tento súhlas zrušiť doručením písomného oznámenia o odvolaní súhlasu prevádzkovateľovi, alebo na e-mailovú adresu prevádzkovateľa: [email protected]

Podrobné informácie týkajúce sa spracúvania a ochrany osobných údajov spoločnosťou organizátora, vrátane informácií o právach dotknutých osôb vo vzťahu k nakladaniu s osobnými údajmi, nájdu súťažiaci v Zásadách ochrany osobných údajov. uverejnených na www.evavonaroka.sk v kolonke GDPR.

Účastníci súťaže sa zároveň v prípade získania výhry zaväzujú poskytnúť organizátorovi súhlas s bezodplatným vyhotovením, uverejnením a rozširovaním potrebného množstva fotografií s podobizňou účastníka (výhercu), resp. s vyhotovením, uverejnením  a rozširovaním reportáže o výhercovi, jeho podobizne a iných prejavov osobnej povahy, na účely prezentácie súťaže a propagácie organizátora súťaže v magazíne EVA, prípadne v iných printových médiách organizátora a na webových stránkach prevádzkovaných organizátorom, participujúcich na projekte a na súťaži „EVA VÔŇA ROKA 2018“.

 

15. Súdne vymáhanie výhier zo súťaže:

Výhry zo súťaže nie sú vymáhateľné súdnou cestou, ani žiadnou inou právnou cestou. V prípade, ak nastanú pochybnosti o splnení týchto súťažných podmienok a pravidiel súťaže, rozhodne organizátor súťaže.

 

16. Úprava a zmena pravidiel súťaže:

Organizátor si vyhradzuje právo v prípade potreby alebo z dôvodov zmeny právnych predpisov kedykoľvek pred aj počas trvania súťaže zmeniť alebo upraviť tieto pravidlá  súťaže, ako aj právo súťaž skrátiť, odložiť, prerušiť alebo úplne zrušiť, a to aj bez uvedenia dôvodu a poskytnutia náhrady. Zmena je účinná zverejnením nového znenia pravidiel súťaže namiesto pôvodného znenia na „www.evavonaroka. sk". V prípade rozporu medzi týmto znením pravidiel súťaže a pravidlami súťaže uvedenými v propagačných materiáloch alebo iných materiáloch určených spotrebiteľom je záväzné znenie  pravidiel uverejnených na www.evavonaroka. sk  

 

17. Zverejnenie pravidiel súťaže:

Tieto pravidlá súťaže budú uverejnené na internetovej stránke  www.evavonaroka. sk od 6.7.2018. Ich vymazanie zo stránky sa uskutoční najneskôr do desiatich (10) dní od ukončenia súťaže. Tieto pravidlá súťaže budú tiež k dispozícii na nahliadnutie v priestoroch sídla organizátora.

 

18. Daňová povinnosť:

Výhry a ceny zo súťaže v hodnote nad 350 € (slovom: tristopäťdesiat eur) sú predmetom dane z príjmov v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a vecné výhry aj predmetom odvodovej povinnosti v zmysle zákona č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení. Pri zdanení výhry v hodnote vyššej ako 350 € je výherca povinný zdaniť iba sumu prevyšujúcu hodnotu 350 €. Výhercovia nepeňažných výhier v celom rozsahu zodpovedajú za splnenie daňových a odvodových povinností, ktoré im vyplývajú zo všeobecne záväzných právnych predpisov. Hodnotu nepeňažnej výhry organizátor výhercovi písomne oznámi.

 

19. Zodpovednosť za škodu:

Zodpovednosť za škodu spôsobenú v súvislosti so súťažou sa bude posudzovať podľa príslušných ustanovení zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení. Ak v dôsledku zavineného konania účastníka súťaže vznikne organizátorovi alebo účastníkom, prípadne tretím osobám akákoľvek škoda, je účastník, ktorý ujmu spôsobil, povinný v plnom rozsahu ju nahradiť.

Organizátor súťaže nezodpovedá za žiadne škody zapríčinené poskytnutím s nesprávnych údajov zo strany účastníkov súťaže alebo v súvislosti s neuplatnením, nevyzdvihnutím, neprijatím, nedoručením alebo odmietnutím výhry.

Organizátor nie je zodpovedný za funkčnosť telefónnych liniek, internetovej siete a technologických zariadení, za prepravné a doručovacie služby ani za žiadne výkony, ktoré neprevádzkuje alebo neposkytuje priamo sám.

 

20. Všeobecné ustanovenie:

Táto súťaž je organizovaná ako propagačná spotrebiteľská súťaž v zmysle ust. § 3 ods. 5 zákona č.171/2005 Z.z. o hazardných hrách a zmene a doplnení niektorých zákonov.

Účasť v súťaži je dobrovoľná a účastník svojou účasťou v súťaži vyjadruje svoj súhlas s jej pravidlami, a zaväzuje sa ich dodržiavať. Porušenie, obchádzanie alebo zneužitie týchto pravidiel súťažiacim je dôvodom na vylúčenie súťažiaceho zo súťaže.

Organizátor neposkytuje účastníkom súťaže náhradu žiadnych nákladov, ktoré im vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži.


Pravidlá nadobúdajú platnosť dňom ich podpísania oprávnenou osobou a účinnosť dňom ich zverejnenia.

 

Bratislava 26.6.2018